Tag: Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp dự định giảm mức đóng tới 2019

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động đang được dự kiến sẽ giảm xuống. Theo đó mức phí sẽ giảm từ 1% xuống 0.5 % cho đến hết năm 2019 . Nếu giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp trên trong các năm tiếp theo tổng chi sẽ dần tiệm cận với tổng […]